Praćenje postupka i održavanje prava

Svaka prijava se ispituje u odnosu na točno određene uvjete koje, prema propisima, mora ispunjavati. Zavod će nakon podnošenja prijave utvrditi je li Vaša prijava sastavljena prema propisima, te će Vas po potrebi pozvati da otklonite formalne nedostatke. Također, tijekom postupka bit ćete pozivani da poduzimate daljnje propisane radnje kako bi se postupak nastavio.

Vrlo je važno da se na svaki poziv odgovori u naznačenom roku i prema uputi u aktu koji Vam je dostavljen, jer će se u protivnom postupak koji se vodi po Vašoj prijavi okončati donošenjem rješenja o odbacivanju prijave.

Ako se tijekom postupka ispitivanja patentibilnosti ustanovi da Vaša prijava ne udovoljava uvjetima za zaštitu prema Zakonu o patentu, Zavod će okončati postupak donošenjem rješenja o odbijanju prijave.

Prije donošenja konačne odluke o odbijanju prijave, bit će Vam pružena mogućnost da u određenom roku osporite razloge odbijanja koje je ispitivač naveo. Ako se ne snalazite u području prava industrijskog vlasništva, preporučljivo je u tom slučaju potražiti pomoć profesionalnih zastupnika.

 

Ispiši stranicu