Regionalna (europska) zaštita

Postupak za priznanje patenta koji provodi Europski patentni ured (EPO) pruža zaštitu na regionalnoj razini za zemlje članice Europske patentne organizacije. Regionalni patentni sustav omogućava podnošenje jedne prijave patenta na jednom mjestu a s istovremenim pravnim učinkom u više zemalja. 

Europski patent priznaje se u postupku koji vodi Europski patentni ured na temelju Europske patentne konvencije. Važno je istaknuti da članice ove konvencije mogu biti i europske zemlje koje nisu članice Europske unije, te je trenutno zaštita ovim putem moguća u čak 38 europskih zemalja, a kroz dodatne oblike proširenja ovog sustava i za još neke europske i neeuropske zemlje. Europska prijava patenta može se podnijeti direktno u Europskom patentnom uredu, ili putem Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. 

Europska prijava patenta objavljuje se u službenom glasilu Europskog patentnog ureda po isteku 18 mjeseci od datuma prava prvenstva. Objavi prethodi formalno ispitivanje i ako je moguće, pretraga stanja tehnike na novost. Izvješće o pretraživanju ako postoji objavljuje se zajedno s prijavom. 

Na zahtjev podnositelja prijave provodi se postupak potpunog ispitivanja. U slučaju priznanja, europski patent ima isti učinak na teritoriju zemalja koje su naznačene u prijavi. Odluka o priznanju proizvodi učinke tek od datuma kad je u Europskom patentnom glasniku objavljen podatak o priznanju patenta, od tog datuma teče i rok od devet mjeseci u kojem svatko može podnijeti prigovor na priznanje europskog patenta. 

Europski patent u Republici Hrvatskoj proizvodi pravne učinke tek kad su ispunjeni svi uvjeti za upis europskog patenta u Registar patenata koje propisuje Zakon o patentu. 

Uzevši u obzir troškove i složenost postupka pred EPO-om preporučljivo je zatražiti pomoć profesionalnih zastupnika za patente.

Ispiši stranicu