Stručne informacije o zaštiti intelektualnog vlasništva

Javne stručne informacije o zaštiti intelektualnog vlasništva besplatno pruža Državni zavod za intelektualno vlasništvo putem svog Informacijskog centra za intelektualno vlasništvo (skraćeno INCENTIV).

Stručne informacije koje pruža INCENTIV ograničene su na opće informacije o svim oblicima intelektualnog vlasništva, postupcima zaštite u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji te međunarodnoj zaštiti. Upute i preporuke koje se pružaju u INCENTIV-u temeljene su na postojećoj nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj regulativi i ne odnose se na konkretne predmete u upravnim postupcima.

Neposredne usmene konzultacije pružaju se u prostorijama INCENTIV-a te telefonski, a pisane upite možete uputiti poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom.

Usluge INCENTIV-a su isključivo javne stručne informacijske usluge – za profesionalnu pomoć i pravne usluge zastupanja u postupcima registracije industrijskog vlasništva, te pravnu pomoć u slučaju povrede prava intelektualnog vlasništva obratite se pri Zavodu registriranim ovlaštenim zastupnicima u području industrijskog vlasništva ili odvjetnicima.

Ispiši stranicu