Kolektivno ostvarivanje prava

U slučaju korištenja velikog broja autorskih djela i predmeta zaštite srodnih prava, koja nisu unaprijed određena (primjerice, kod javnih izvedaba, emitiranja i reemitiranja putem radija ili televizije ili drugog priopćavanja javnosti nescenskih glazbenih djela ili zvučno snimljenih glazbenih izvedaba na fonogramu), ne postoji mogućnost da korisnik djela stupa u kontakt s autorima, odnosno subjektima zaštite srodnih prava pojedinačno niti da sklapa pojedinačne autorske ugovore ili ugovore o korištenju izvedbe za svako pojedino djelo. 

U takvim slučajevima odgovarajući ugovor može se sklopiti putem organizacije za kolektivno ostvarivanje prava koja zastupa autore odnosno nositelje srodnih prava

Do novijeg razvoja sustava kolektivnog ostvarivanja prava bilo je uobičajeno da u jednoj zemlji jedna udruga kolektivno ostvaruje prava za sve pripadnike jedne skupine nositelja prava, ne samo domaćih, nego i svih inozemnih nositelja prava, a zastupanje inozemnih autora uređuje se  putem ugovora o uzajamnom zastupanju. Na međunarodnoj razini, srodne organizacije za kolektivno ostvarivanje prava udružuju se u asocijacije koje olakšavaju primjene takvih ugovora (primjerice CISAC za organizacije za zaštitu glazbenih, književnih i likovnih autorskih prava).

Prema takvom modelu, ugovorom s korisnikom organizacija daje autorizaciju (odobrenje) za korištenje svih djela koja zastupa (cijelog repertoara), raspodjeljuje prikupljene naknade među nositeljima prava prema određenim pravilima raspodjele i obavlja kontrolu korištenja djela.

Novijim razvojem sustava kolektivnog ostvarivanja prava uvedeni su i drugi modeli ostvarivanja prava.

U Republici Hrvatskoj i drugim zemljama članicama Europske unije nositelj prava može po svom izboru odabrati i ovlastiti organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava u bilo kojoj državi članici Europske unije da upravlja onim pravima, kategorijama prava ili vrstama djela ili predmetima srodnih prava koje sam odabere, za države koje sam odabere, neovisno o tome koje države članice Europske unije je državljanin i u kojoj ima boravište ili poslovni nastan. Također, u nekim državama postoji više organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje zastupaju istu skupinu nositelja prava, pa nositelj prava može odabrati kojoj će od njih povjeriti zastupanje njegovih prava.

U Republici Hrvatskoj i drugim zemljama članicama Europske unije kolektivno ostvarivanje prava može se obavljati i na profitnoj osnovi, putem tzv. neovisnog upravljačkog subjekta.

Prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima kolektivno ostvarivanje prava u Hrvatskoj može obavljati organizacija nositelja prava koja za obavljanje takve djelatnosti ima odobrenje Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Zavod može izdati odobrenje za obavljanje predmetne djelatnosti samo jednoj organizaciji za pojedinu vrstu prava i pojedinu kategoriju nositelja prava, i to onoj koja ima najveći broj članova na temelju dobivenih punomoći, uz primjeren broj ugovora o uzajamnom zastupanju sa stranim udrugama, te uzevši u obzir druge relevantne okolnosti u konkretnom području.

Organizacije za kolektivno ostvarivanje prava koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj obavezne su u zastupanju prava i interesa nositelja prava poslovati sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima te ostalim propisima kojima se uređuje rad odgovarajuće vrste organizacije. Organizacije su obavezne putem svojih mrežnih stranica javno objavljivati informacije o svojem radu putem godišnjeg izvješća o transparentnosti.

Zahtjev za izdavanjem odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog ili srodnih prava može se podnijeti Zavodu poštom ili elektroničkim putem, a ispunjeni obrazac s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se na adresu e-pošte: e-kolektivna@dziv.hr.

Kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, uz odobrenje Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, na području Republike Hrvatske obavljaju sljedeće organizacije za kolektivno ostvarivanje prava:
Hrvatsko društvo skladatelja (HDS), Zagreb, Berislavićeva 9
Hrvatska udruga za zaštitu izvođačkih prava (HUZIP), Zagreb, Ivana Broza 8a
Udruga za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava (ZAPRAF), Zagreb, Ulica kneza Borne 5
Društvo hrvatskih filmskih redatelja (DHFR), Zagreb, Boškovićeva 23
Udruga za zaštitu prava nakladnika (ZANA), Zagreb, Amruševa 10
Društvo hrvatskih književnika (DHK), Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 7/I
Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava (DZNAP), Zagreb, Perkovčeva 2
Hrvatsko društvo za zaštitu audiovizualnih izvođačkih prava (AVIP), Zagreb, Amruševa 19/III
Udruga nakladnika informativnih publikacija (UNIP), Zagreb, Ribnjak 40

Rješenja izdana organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava, s popisom prava koja ostvaruju, objavljena su u službenom glasilu Zavoda brojevi 22/2018, 15/2022, 2/2023, 5/2023, 19/2023.

Kolektivno ostvarivanje prava u Republici Hrvatskoj može se obavljati i putem neovisnog upravljačkog subjekta, pod pretpostavkama i na način koji su uređeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima. Neovisni upravljački subjekt je organizacija koja je na temelju ugovora ovlaštena ostvarivati autorska ili srodna prava za dva ili više nositelja prava, neovisno o tome djeluje li u svoje ime ili u ime nositelja prava, za njihovu zajedničku korist, kojoj je to jedina ili glavna svrha te koja ne pripada svojim članovima niti je pod njihovom kontrolom, bilo direktno bilo indirektno, te koja je ustrojena na profitnoj osnovi.

 

Ispiši stranicu