Je li patent najbolji izbor zaštite?

Imajte na umu da je sastavni dio postupka patentiranja objava prijave patenta, nakon čega sadržaj prijave postaje javno dostupan. To znači da će podaci o Vašem izumu biti javno dostupni bez obzira na to da li će u nastavku postupka patent biti priznat ili ne. U slučaju da iz bilo kojeg razloga postupak ne završi priznanjem patenta, izum neće uživati nikakvu zaštitu, uz istovremenu javnu dostupnost podataka o njemu. Ipak, na taj način onemogućili ste svakog drugog da u budućnosti stekne patentnu zaštitu za takav izum, obzirom da je taj izum objavom ušao u poznato stanje tehnike, što ponekad također može biti jedan od ciljeva podnošenja patentne prijave.

Umjesto prijave patenta možete odlučiti svoj izum zadržati kao poslovnu tajnu te ga sami koristiti ne otkrivajući drugima detalje izuma. U tom slučaju izlažete se riziku da netko drugi dozna podatke o Vašem izumu i upotrijebi ga, ili neovisno sam dođe do takvog izuma, te nemate učinkovito pravno sredstvo za sprječavanje takve uporabe. Stoga je takav oblik zaštite preporučljivo koristiti samo ako je razumno pretpostaviti da korisnik uvidom u sam proizvod ili postupak koji se temelji na izumu neće biti u stanju rekonstruirati tehničke detalje izuma, te ako ste poduzeli sve raspoložive mjere da sačuvate poslovnu tajnu.

Patentni sustav karakteriziraju niži troškovi na početku postupka za priznanje patenta, što Vam daje određeno vrijeme za donošenje konačne odluke o zaštiti prije pojavljivanja bitno većih troškova u kasnijim fazama postupka zaštite.

Analizirajte svoj izum i mogućnosti njegove zaštite. Je li patent jedini i najbolji oblik zaštite? Pojedini aspekti proizvoda temeljenog na Vašem izumu mogu se zaštititi i kroz druge vrste intelektualnog vlasništva.

Ispiši stranicu