ZAKON O UPRAVNIM PRISTOJBAMA U PODRUČJU PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Zakonom uređuje plaćanje upravnih pristojbi (u daljnjem tekstu: pristojbe) za radnje u postupcima za priznanje i održavanje prava industrijskog vlasništva u vrijednosti prema Zakonu o patentima, Zakonu o žigu, Zakonu o industrijskom obličju, Zakonu o oznakama zemljopisnog podrijetla proizvoda i usluga i Zakonu o zaštiti planova rasporeda integriranih sklopova, u postupcima upisa u registar zastupnika u području prava industrijskog vlasništva i izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava prema Zakonu o autorskom pravu, kao i način utvrđivanja naknade za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Zavoda.
Pristojbe iz stavka 1. ovoga članka plaćaju se u visini određenoj Tarifom upravnih pristojbi (u daljnjem tekstu: Pristojbena tarifa) koja je sastavni dio ovoga Zakona.
1. Pristojbeni obveznik
Članak 2.
Pristojbeni obveznik prema ovom Zakonu je pravna ili fizička osoba (u daljnjem tekstu: stranka) koja podnosi podnesak za koji je u Pristojbenoj tarifi propisano plaćanje pristojbe.
2. Pristojbena obveza
Članak 3.
Pristojbena obveza nastaje u trenutku podnošenja podneska Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod) ili na temelju poziva Zavoda.
II. PLAĆANJE PRISTOJBI
Članak 4.
Pristojbe se plaćaju u trenutku nastanka pristojbene obveze izravno u državni proračun, a Zavodu se dostavlja dokaz o obavljenoj uplati.
Članak 5.
Ako više stranaka podnosi zajednički podnesak, plaća se jedna pristojba.
Članak 6.
Ako pristojba u postupcima za priznanje patenata, kao i u drugim postupcima glede zaštite izuma, nije plaćena u trenutku podnošenja podneska ili nije plaćena u propisanom iznosu, Zavod zaključkom nalaže stranci da u roku od dva mjeseca od dana primitka zaključka plati propisanu pristojbu i pristojbu za opomenu.
Ako pristojba za prosljeđivanje prijave žiga ili dizajna Zajednice nije plaćena u trenutku podnošenja podneska ili nije plaćena u propisanom iznosu, Zavod zaključkom nalaže stranci da u roku od 7 dana od dana primitka zaključka plati propisanu pristojbu i pristojbu za opomenu.
U svim ostalim slučajevima, ako upravna pristojba nije plaćena u trenutku podnošenja podneska ili nije plaćena u propisanom iznosu, Zavod zaključkom nalaže stranci da u roku od 30 dana od dana primitka zaključka plati propisanu pristojbu i pristojbu za opomenu.
Ako stranka uplati pristojbu prema zaključku Zavoda smatra se da je pristojba uredno plaćena od početka.
Ako stranka ne uplati pristojbu po zaključku Zavoda, odnosno, ako ne uplati pristojbu u roku propisanom u stavku od 1. do 3. ovoga članka podnesak se rješenjem odbacuje.

III. OSLOBAĐANJE OD OBVEZE PLAĆANJA PRISTOJBI
Članak 7.
Oslobođeni su od obveze plaćanja pristojbi:
1. Republika Hrvatska i tijela državne vlasti,
2. Jedinice lokalne samouprave i jedinice lokalne uprave i samouprave te njihova tijela.
Članak 8.
Pravo na oslobađanje od obveza plaćanja pristojbi imaju:
1. ustanove iz područja predškolskog uzrasta, prosvjete, kulture, zaštite kulturne i prirodne baštine, zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne organizacije u obavljanju svoje djelatnosti,
2. invalidi i njihove udruge u obavljanju svoje djelatnosti,
3. građani Republike Hrvatske čiji dohodak, uključujući i dohodak bračnoga druga, u godini nastanka pristojbene obveze i godini rješavanja zahtjeva, ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i koji nemaju druge značajnije imovine (nekretnine, štednju, motorna vozila i plovila), čija ukupna vrijednost ne prelazi 30.000,00 kuna, o čemu se daje pisani iskaz,
4. invalidi Domovinskog rata i njihove udruge u obavljanju svoje djelatnosti,
5. vojni i civilni invalidi II. svjetskog rata,
6. supružnici i djeca branitelja poginulih, zatočenih ili nestalih u Domovinskom ratu, kao i njihovi roditelji, pod uvjetom da bračni drug poginulog, zatočenog ili nestalog branitelja u Domovinskom ratu nije prethodno iskoristio to pravo,
7. prognanici, izbjeglice i povratnici,
8. doseljenici na području od posebne državne skrbi,
9. umirovljenici,
10. nezaposleni.
Postupak za oslobađanje od obveze plaćanja pojedine pristojbe pokreće se na zahtjev stranke.
Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se Zavodu u trenutku nastanka pristojbene obveze.
Ako je stranka na temelju zaključka Zavoda oslobođena od obveze plaćanja pristojbe, u podnesku se naznačuje broj i datum rješenja Zavoda kojim je stranka oslobođena od obveze plaćanja te pristojbe.
Članak 9.
Vlada Republike Hrvatske donosi Uredbu o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Zavoda.

IV. POVRAT PRISTOJBE I ZASTARA PRAVA
Članak 10.
Stranka koja je platila pristojbu koju nije bila obvezna platiti, ili je pristojbu platila u iznosu većem od propisanoga, ima pravo na povrat plaćene pristojbe, odnosno više plaćene pristojbe.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Zavod je dužan pisano obavijestiti stranku, a postupak za povrat pristojbe ili djela pristojbe pokreće se na zahtjev stranke.
O zahtjevu za povrat pristojbe rješava Zavod.
Članak 11.
Pravo na povrat pristojbe iz članka 10.ovoga Zakona zastarijeva istekom roka od godinu dana od dana kada stranka primi obavijest Zavoda.

V. PRIPADNOST PRIHODA OD PRISTOJBI
Članak 12.
Pristojbe plaćene prema ovom Zakonu prihod su državnoga proračuna.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Propis predviđen člankom 9.ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Članak 14.
Do stupanja na snagu propisa iz članka 13.ovoga Zakona primjenjuju se odredbe Odluke o visini posebnih troškova postupka i troškova za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za patente (»Narodne novine«, br. 43/96) koje nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.
Članak 15.
Pristojbe koje su dospjele za plaćanje, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovoga Zakona plaćaju se prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 16.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važitiZakon o upravnim pristojbama u području prava industrijskog vlasništva (»Narodne novine«, br. 55/96 i 59/96).
Članak 17.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 412-02/00-01/01
Zagreb, 27. lipnja 2000.

TARIFA UPRAVNIH PRISTOJBI

1. PATENTI

Plaća se kuna:
Tar. br. 1.1.
Za zahtjev za priznanje patenta 100,00

Napomena: Podnositelj prijave koji je ujedno i izumitelj plaća pristojbu iz ovoga
tarifnoga broja u iznosu umanjenom za 75%.

Tar. br. 1.2.

Za zahtjev za objavu prijave patenta prije isteka
18 mjeseci od podnošenja prijave 80,00

Tar. br. 1.3.

Za zahtjev za ispitivanje uvjeta za priznanje patenta:
1. provedbom postupka potpunog ispitivanja 100,00
2. na temelju podnesenih rezultata potpunog ispitivanja 80,00
3. bez potpunog ispitivanja (konsenzualni patent) 60,00
4. provedbom postupka potpunog ispitivanja, ako je
zahtjev podnesen povodom prigovora na priznanje
konsenzualnog patenta 25,00

Tar. br. 1.4.
Za prigovor na objavljeni zahtjev za priznanje
konsenzualnog patenta 75,00

Tar. br. 1.5.
Za prijedlog za ukidanje Rješenja o priznanju patenta 90,00

2. ŽIGOVI

Plaća se kuna:
Tar. br. 2.1.
Za zahtjev za priznanje žiga:
1. za individualni žig 100,00
2. za zajednički ili jamstveni žig 200,00

Tar. br. 2.2.
Za zahtjev za razdvajanje prijave žiga 75,00

Tar. br. 2.3.
Za prigovor na objavljenu prijavu žiga 100,00

Tar. br. 2.4.
Za zahtjev za prestanak vrijednosti žiga zbog
neuporabe 150,00

Tar. br. 2.5.
Za zahtjev za produljenje vrijednosti žiga za razdoblje od 10 godina:

1. za individualni žig 125,00
2. za zajednički ili jamstveni žig 250,0
Napomena: Ako se pristojbe iz ovoga tarifnog broja plaćaju u dodatnom
6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

3. INDUSTRIJSKO OBLIČJE

Plaća se kuna:
Tar. br. 3.1.
Za zahtjev za priznanje industrijskog obličja:

1. osnovna pristojba 50,00
2. dodatna pristojba za svako sljedeće obličje u
višestrukoj prijavi 20,00

Napomena: Podnositelj prijave koji je ujedno i oblikovatelj plaća pristojbe iz
ovoga tarifnoga broja u iznosima umanjenim za 50%.

Tar. br. 3.2.
Za zahtjev za odgodu objave prijave
industrijskog obličja 60,00

Tar. br. 3.3.

Za zahtjev za objavu opisa industrijskog obličja 20,00

Tar. br. 3.4.
Za zahtjev za razdvajanje prijave industrijskog obličja 50,00

Tar. br. 3.5.
Za prigovor na objavljenu prijavu industrijskog obličja 75,00

Tar. br. 3.6.
Za zahtjev za produljenje vrijednosti priznatog prava za razdoblje od 5 godina:

1. za jedno obličje 60,00
2. za svako sljedeće obličje iz višestruke prijave 25,00

Napomena: Ako se pristojbe iz ovoga tarifnog broja plaćaju u dodatnom
6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

4. OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA PROIZVODA I USLUGA

Plaća se kuna:
Tar. br. 4.1.
Za zahtjev za upis u registar oznake zemljopisnog
podrijetla ili oznake izvornosti 150,00

Tar. br. 4.2.
Za prigovor na objavljenu prijavu 200,00

Tar. br. 4.3.
Za zahtjev za upis u očevidnik korisnika oznake
zemljopisnoga podrijetla 75,00

Tar. br. 4.4.
Za zahtjev za stjecanje prava korištenja oznake
izvornosti i upis u registar korisnika 100,00

Tar. br. 4.5.
Za zahtjev za produljenje vrijednosti prava korištenja
oznake izvornosti, za razdoblje od 10 godina, i objavu
upisa u registar, po korisniku 100,00

Tar. br. 4.6.
Za zahtjev za produljenje vrijednosti prava korištenja
strane oznake izvornosti, za razdoblje od 10 godina,
i objavu upisa u registar, jedinstvena pristojba za
sve korisnike 250,00

Napomena: Ako se pristojbe iz tarifnih brojeva 4.5. i 4.6. plaćaju u dodatnom
6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

5. ZAŠTITA PLANOVA RASPOREDA (TOPOGRAFIJA) INTEGRIRANIH SKLOPOVA
Plaća se kuna

Tar. br. 5.1.
Za zahtjev za priznanje topografije 250,00

6. ZASTUPANJE U PODRUČJU PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

Plaća se kuna:
Tar. br. 6.1.
Za zahtjev za upis u registar zastupnika 500,00.

Tar. br. 6.2.
Za zahtjev za produženje upisa u registar, za
jednu godinu 300,00

7. AUTORSKO PRAVO I SRODNA PRAVA

Plaća se kuna:

Tar. br. 7.1.
Za zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje
djelatnosti ostvarivanja autorskih prava 400,00

Tar. br. 7.2.
Za zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje
djelatnosti ostvarivanja prava umjetnika izdavača 300,00

Tar. br. 7.3.
Za zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje
djelatnosti ostvarivanja prava proizvođača fonograma 200,00
8. ZAJEDNIČKO

Plaća se kuna:
Tar. br. 8.1.
Za zahtjev za izdavanje Svjedodžbe o pravu prvenstva 80,00

Tar. br. 8.2.
Za zahtjev za izdavanje izvatka iz registra, za
jedan izvadak 50,00

Tar. br. 8.3.

Za zahtjev za upis promjena u registre 75,00

Tar. br. 8.4.
Za prijedlog za proglašenje ništavim rješenja o
priznanju patenta / žiga/ industrijskog obličja / oznake
zemljopisnog podrijetla / topografije integriranih
sklopova 100,00

Tar. br. 8.5.
Za zahtjev za produljenje roka:
1. za prvi zahtjev 50,00
2. za svaki sljedeći zahtjev 100,00

Tar. br. 8.6.
Za prijedlog za povrat u prijašnje stanje 75,00

Tar. br. 8.7.
Za prijedlog za obnovu postupka 150,00

Tar. br. 8.8.
Za opomenu kojom se stranka poziva da plati
propisanu pristojbu 50,00
Tar. br. 8.9.
Za podneske za koje ovom Tarifom nije propisana druga pristojba 50,00

Ispiši stranicu