Poglavlje I.: Opće odredbe; pravni okvir

Ovaj se dio odnosi na Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za lijekove i proizvode za zaštitu bilja (u daljnjem tekstu: Svjedodžba ili SPC).

Svjedodžba se ne proteže na čitav patent. Pravnom zaštitom proizašlom iz Svjedodžbe produljuje se zaštita proizašla iz patenta (koji se naziva «temeljni patent») za aktivnu tvar lijeka ili proizvoda za zaštitu bilja.

U raznim tehničkim područjima, podnositelj prijave patenta može odmah nakon podnošenja prijave iskorištavati rješenje izuma i staviti svoj proizvod u promet. Međutim, u slučaju lijekova i proizvoda za zaštitu bilja, iskorištavanje novog proizvoda mora se odgoditi do primitka odobrenja za stavljanje tog proizvoda u promet od nadležnih zdravstvenih i poljoprivrednih tijela.

To «izgubljeno» razdoblje znatno ograničava propisanu zaštitu od 20 godina koja proizlazi iz patenta, a razdoblje trajanja stvarne zaštite bilo bi nedostatno za pokrivanje ulaganja u istraživanje i razvoj i drugih ulaganja.

Svjedodžba stupa na snagu odmah nakon zakonskog isteka roka trajanja temeljnog patenta i traje onoliki vremenski period koliki je protekao od datuma podnošenja prijave temeljnog patenta do dana izdavanja prvog odobrenja za stavljanje proizvoda u promet u Zajednici, umanjen za pet godina. Međutim, Svjedodžba ne može trajati dulje od pet godina od njezina stupanja na snagu.

Ta posebna metoda računanja osigurava proizvodu zaštićenom temeljnim patentom ukupno petnaest godina odgovarajuće i učinkovite zaštite te, osim toga, pruža jedinstveno rješenje na razini Europske zajednice.

Pravni okvir

Područje Svjedodžbi o dodatnoj zaštiti u Republici Hrvatskoj uređeno je:

(1)    Uredbom (EZ) br. 469/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. koja se odnosi na uvođenje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za lijekove namijenjene ljudima ili životinjama, kako je dopunjavana (SL L 152, 16.6.2009. sa svim izmjenama i dopunama - u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 469/2009)
(2)    Uredbom (EZ-a) br. 1610/96 Europskog Parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 1996.godine koja se odnosi na uvođenje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za proizvode za zaštitu bilja, kako je dopunjavana (SL L 198, 8.8.1996. sa svim izmjenama i dopunama - u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1610/1996).

Uredbe se neposredno primjenjuju u RH od dana njezina pristupanja Europskoj uniji, koji je 01. srpnja 2013. godine, međutim, svjedodžba kao i njeno produljenje učinke proizvode isključivo na teritoriju države u kojoj je ona izdana.

Navedene Uredbe u većem dijelu propisuju gotovo identičnu materiju, te se upute u ovom Priručniku, osim gdje je drugačije navedeno, primjenjuju na obje Uredbe.

(3)    Zakonom o patentu (ZOP), kojim su osigurani uvjeti za provedbu postupka za izdavanje svjedodžbe i njenog produljenja prema navedenim Uredbama.
(4)    Pravilnikom o patentu (POP).

1. Uvjeti za dobivanje Svjedodžbe

2. Značenje pojmova

3. Predmet zaštite

4. Učinci zaštite i pravo na dobivanje Svjedodžbe

5. Trajanje Svjedodžbe

6. Nadležnost i odluke DZIV-a u pitanjima koja se odnose na Svjedodžbu

7. Pitanja koja se odnose na postupak

8. Registar zahtjeva za izdavanje Svjedodžbe; Registar Svjedodžbi

Ispiši stranicu