Postupak pretraživanja stanja tehnike od strane Europskog patentnog ureda

Dana 1. listopada 2021. godine stupio je na snagu Operativni sporazum između Europske patentne organizacije (EPO) i Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (Zavod) o suradnji u području pretraživanja.

Sporazum omogućava da, sukladno članku 56. stavku 3. Zakona o patentu, podnositelj nacionalne prijave patenta zatraži da u postupku ispitivanja te prijave Europski patentni ured (EPU), umjesto Zavoda, provede pretraživanje stanja tehnike te izradi pisano mišljenje o ispunjavanju uvjeta patentibilnosti za izum sadržan u prijavi.

Sve ostale dijelove nacionalnog postupka ispitivanja prijave u tom slučaju i dalje će provoditi Zavod, sukladno odredbama Zakona o patentu.

Korištenjem ove dodatne mogućnosti podnositelj nacionalne prijave, prvenstveno za izum  iz područja naprednih i visokih tehnologija za koje Zavod ne raspolaže stručnim resursima u dovoljnoj mjeri, moći će bolje procijeniti rizike u donošenju odluka o upravljanju svojim intelektualnim vlasništvom, budući da EPU raspolaže stručnjacima specijaliziranim za sva područja tehnike, uključujući područja naprednih i visokih tehnologija.

•    Podnošenje zahtjeva

Podnositelj koji želi da izvještaj o pretraživanju stanja tehnike umjesto Zavoda izrade stručnjaci EPU-a treba podnijeti odgovarajući zahtjev Zavodu, a može ga podnijeti bilo putem neobaveznog obrasca EPO-PST ili podneskom koji sadržajem odgovora članku 20. Pravilnika o patentu.

Podnositelj zahtjev može podnijeti najkasnije dva mjeseca po primitku poziva Zavoda, a uz njega je potrebno dostaviti prijevod patentne prijave na engleski jezik koji mora biti identičan prijavi kako je prvobitno podnesena te platiti odgovarajuće troškove izrade ovakvog izvještaja. Zavod prijavu prosljeđuje sigurnom vezom u EPU, koji će rezultate pretraživanja komunicirati isključivo Zavodu.

Rezultate pretraživanja i pisano mišljenje o patentibilnosti prijavljenog izuma Zavod će proslijediti podnositelju uz uputu o daljnjem tijeku postupka.

•    Plaćanje troškova provedbe pretraživanja stanja tehnike u EPU-u 

Naknada troškova pretraživanja stanja tehnike u EPU-u uključuje i izradu pisanog mišljenja o patentibilnosti.

U okviru suradnje s EPU-om za određene kategorije nacionalnih podnositelja prijava među kojima se želi potaći intenzivnije korištenje patentnog sustava, osigurana je financijska potpora EPU-a u obliku umanjenja naknade troškova pretraživanja.

•    Pravo na umanjenje troškova pretraživanja stanja tehnike u EPU-u

Pravo na umanjenje troškova pretraživanja ima podnositelj prve (prioritetne) nacionalne prijave patenta s prebivalištem ili glavnim poslovnim sjedištem u Republici Hrvatskoj koji pripada nekoj od sljedećih kategorija:

• fizička osoba,

• malo i srednje poduzeće (MSP) prema definiciji Europske komisije u preporuci od 6. svibnja 2003. (neovisna poduzeća s manje od 250 zaposlenika, godišnjim prometom ispod 50 mil. EUR ili godišnjom bilancom ispod 43 mil. EUR, i s ne više od 25% kapitala u vlasništvu drugog poduzeća), 

• visoko učilište, javna istraživačka organizacija i neprofitna organizacija.

Odlukom EPU-a navedene kategorije podnositelja plaćaju naknade troškova u iznosu umanjenom za 80%.

Ako prijavu podnosi više od jednog podnositelja, mogućnost plaćanja umanjenog iznosa moći će koristiti samo ako svi potpadaju pod jednu od kategorija koje na to imaju pravo, za što je potrebno dostaviti izjavu. U slučaju sumnje u njenu vjerodostojnost, Državni zavod za intelektualno vlasništvo može zatražiti odgovarajući dokaz o ispunjavanju uvjeta za umanjenje plaćanja troškova. Za ispunjavanje uvjeta relevantan je status podnositelja u trenutku podnošenja zahtjeva.

Godišnji broj podnositelja koji mogu koristiti ovo umanjenje je ograničen - jedna fizička osoba godišnje može zatražiti pretraživanje stanja tehnike za najviše 5 prijava, dok jedno visoko učilište, javna istraživačka organizacija ili neprofitna organizacija ne mogu godišnje zatražiti pretraživanje stanja tehnike za više od 10 prijava.

Navedeni se iznosi uplaćuju na žiro-račun Državnog proračuna Republike Hrvatske u kunama, obračunato po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za devize

IBAN ili Broj računa primatelja:  HR1210010051863000160
Model i poziv na broj odobrenja: HR63 5657 – 6179 – (+broj prijave)

Aplikacija za automatsko generiranje odgovarajuće uplatnice nalazi se na poveznici.

•    Pravo na povrat ili umanjenje troškova u postupcima povodom međunarodne (PCT) prijave ili europske prijave patenta

Ako podnositelj nacionalne prijave za koju je EPU izvršio pretraživanje stanja tehnike odluči podnijeti, pozivajući se na pravo prvenstva te prijave, bilo međunarodnu (PCT prijavu) ili europsku prijavu patenta, imat će pravo na povrat troškova pretraživanja ili na njihovo umanjenje u tim postupcima pred EPU-om.

•    Rok izrade izvještaja

EPU će izvještaj o pretraživanju zajedno s mišljenjem o patentibilnosti izraditi u roku od 9 mjeseci od dana podnošenja prve (prioritetne) nacionalne prijave, pod uvjetom da mu Zavod bude u mogućnosti proslijediti uredan zahtjev sa svim potrebnim prilozima, za koji je plaćena naknada troškova u propisanom iznosu, najkasnije 5 mjeseci od dana podnošenja prijave.

Ako Zavod iz razloga formalne neurednosti prijave patenta ne bude u mogućnosti zahtjev dostaviti u roku od 5 mjeseci od dana podnošenja prijave već kasnije, tada će EPU nastojati izraditi izvještaj o pretraživanju prije isteka razdoblja prvenstva (12 mjeseci od dana podnošenja).

Namjera je ovako predviđenih rokova da podnositelj, nakon što EPU izradi izvještaj o pretraživanju odnosno mišljenje o patentibilnosti, dobije dovoljno informacija temeljem kojih može prijavu urediti i pozivajući se na pravo prvenstva tako uređene nacionalne prijave podnijeti međunarodnu (PCT) prijavu ili europsku prijavu patenta. To će dovesti do veće kvalitete međunarodnih odnosno europskih prijava patenta, ali i do ubrzavanja procedure njihova priznanja. Jednako tako, kada iz izvještaja o pretraživanju nedvojbeno proizlazi da do priznanja patenta neće doći, podnositelj prijavu može povući prije nego podnese međunarodnu ili europsku prijavu patenta te neće stvarati daljnje nepotrebne i visoke troškove postupka zaštite izuma.

Iz navedenih  razloga naglašava se važnost poštivanja i praćenja rokova kao i nužnost postupanja prema uputama u aktima koje Zavod dostavlja, budući da u protivnom može doći do neželjenih posljedica odnosno negativnog ishoda postupka.

Ispiši stranicu