Pristojbe i troškovi međunarodne prijave (PCT)

Postupak podnošenja međunarodne prijave patenta (PCT prijave) putem Zavoda podliježe plaćanju pristojbe za međunarodno podnošenje i pristojbe za međunarodno pretraživanje, te naknade troškova prosljeđivanja prijave Međunarodnom uredu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO). Rok za plaćanje tih pristojbi je mjesec dana od datuma na koji Zavod zaprimi međunarodnu prijavu.

Pristojba za međunarodno podnošenje umanjuje se za 90% ako međunarodnu prijavu podnosi fizička osoba koja je državljanin Republike Hrvatske i ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske. Kada postoji više podnositelja prijave, u svrhu ostvarenja prava na umanjenje, svaki od njih mora udovoljavati navedenim kriterijima.

Visina pristojbe za međunarodno podnošenje propisana je Pravilom 96. Pravilnika prema PCT Ugovoru.

Visina pristojbe za međunarodno pretraživanje propisana je Sporazumom između Europskog patentnog ureda (EPU) i WIPO-a u odnosu na funkcioniranje EPU-a kao tijela za međunarodno pretraživanje i međunarodno prethodno ispitivanje prema PCT Ugovoru.

Iznosi pojedinih obveza plaćanja za postupak podnošenja i pretraživanja međunarodne prijave putem Zavoda su sljedeći:

VRSTA VALUTA
EUR

Pristojba za međunarodno podnošenje (Pravilo 96. Pravilnika prema Ugovoru o PCT):

- ako međunarodna prijava sadržava do 30 listova

- za svaki list iznad 30 listova

 

13811

16

Pristojba za međunarodno pretraživanje 1845*
Naknada troška prosljeđivanja međunarodne prijave 26,54

1Pravilnikom prema PCT-u propisan fiksan iznos od 1330 CHF, čija se protuvrijednost u eurima redovno objavljuje u PCT Newsletter, odnosno na internetskoj stranici WIPO-a na poveznici https://www.wipo.int/pct/en/fees/ te na dan 1. siječnja 2024. godine iznosi 1381 EUR.

*U primjeni od 1. travnja 2024. godine

Navedeni se iznosi uplaćuju na žiro-račun Državnog proračuna Republike Hrvatske u kunama, obračunato po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za devize. Uputa na aplikaciju za generiranje uplatnice nalazi se na poveznici.

Troškove konverzije, bankarske provizije te eventualne tečajne razlike nastale u periodu od dana uplate kunskog iznosa pristojbi na žiro-račun Državnog proračuna Republike Hrvatske do dana kad je Zavod obavio prosljeđivanje istih, snosi podnositelj međunarodne prijave.

VAŽNO
Podnositeljima nacionalne prijave patenta Zakonom o patentu omogućeno je zatražiti da pretragu stanja tehnike zajedno s pisanim mišljenjem o patentibilnosti izradi Europski patentni ured (EPU).

U slučaju da se međunarodna prijava poziva na pravo prvenstva te prijave za koju je izvještaj o pretraživanju već izradio EPU tijekom nacionalnog postupka, podnositelj ima pravo na umanjenje ili povrat pristojbe za međunarodno pretraživanje, budući da je EPU nadležan za pretraživanje i prethodno ispitivanje međunarodnih prijava koje se Zavodu podnose kao Prijamnom uredu. U tom slučaju, podnositelj će Prijamnom uredu Zavoda uplatiti puni iznos pristojbe za međunarodno pretraživanje, pa ako EPU prilikom pretraživanja međunarodne prijave utvrdi da može u cijelosti iskoristiti prethodni izvještaj o pretraživanju podnositelju prijave vratit će puni iznos te pristojbe, dok u slučaju u kojem se prethodno pretraživanje može samo djelomično iskoristiti, podnositelj ima pravo  povrata od 25% iznosa pristojbe za međunarodno pretraživanje. Povrat će biti isplaćen podnositelju u roku od mjesec dana od izvršenog pretraživanja.

Ako podnositelj odluči podnijeti i zahtjev za međunarodno prethodno ispitivanje (tzv. "Demand", obrazac - PCT/IPEA/401), može ga podnijeti bilo putem Prijamnog ureda Zavoda bilo direktno EPU-u koji je ovlašten za međunarodno prethodno ispitivanje prijava nacionalnih podnositelja. Pristojba za podnošenje tog zahtjeva kao i manipulativna pristojba plaćaju se u roku od mjesec dana od dana njegova podnošenja. Ti su iznosi također propisani Sporazumom između EPU i WIPO-a u odnosu na funkcioniranje EPU-a kao tijela za međunarodno pretraživanje i međunarodno prethodno ispitivanje prema PCT Ugovoru i iznose:

VRSTA                                                                                        EUR
Pristojba za međunarodno prethodno ispitivanje                 1915**
Manipulativna pristojba                                                             2082

Napomena: navedeni iznosi za međunarodno prethodno ispitivanje uplaćuju se u eurima, neposredno Europskom patentnom uredu. Uputa o načinu njihova plaćanja nalazi se na poveznici.

  2 U primjeni od 1. siječnja 2024. godine
** U primjeni od 1. travnja 2024. godine

Ispiši stranicu