Najčešća pitanja (PCT)

1. Tko može biti podnositelj međunarodne prijave?
Podnositelj međunarodne prijave može biti fizička osoba koja ima u Republici Hrvatskoj (u nastavku RH) stalno prebivalište ili je državljanin RH, ali i pravna osoba, koja ima sjedište na teritoriju RH. Ako postoje dva ili više podnositelja, barem jedan od njih mora imati prebivalište/sjedište na teritoriju RH ili biti državljanin RH.
2. Gdje podnijeti PCT prijavu?
PCT prijava se može podnijeti prijamnom uredu:
  • DZIV - PCT/RO, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, ili
  • WIPO, The International Bureau - PCT/RO, 34, Chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20, Switzerland.
3. Što treba sadržavati međunarodna prijava (PCT prijava)?
Međunarodna prijava se podnosi na engleskom ili hrvatskom jeziku u jednom primjerku i sadrži: Zahtjev ("Request" - obrazac PCT/RO/101) za podnošenje međunarodne prijave, opis izuma, patentne zahtjeve, sažetak i crteže (ako ih prijava ima). Ako je međunarodna prijava podnesena na hrvatskom jeziku, podnositelj mora Prijamnom uredu dostaviti prijevod međunarodne prijave na engleski jezik u roku od mjesec dana od međunarodnog datuma podnošenja.
4. Kako se podnosi zahtjev za međunarodno prethodno ispitivanje?
Zahtjev za međunarodno prethodno ispitivanje ("Demand" - obrazac PCT/IPEA/401) se podnosi zasebno od međunarodne prijave. Manipulativna pristojba i pristojba za međunarodno prethodno ispitivanje plaća se neposredno na jedan od bankovnih računa Europskog patentnog ureda korištenjem obrasca EPOForm1010. Zahtjev za prethodno ispitivanje - obrazac PCT/IPEA/401 - podnosi se direktno Europskom patentnom uredu, a može se podnijeti i Prijamnom uredu DZIV-a.

  Obrazac PCT/IPEA/401 podnosi se na slijedeću adresu:

The European Patent Office  
D-80298 Munich

5. Kome se mogu obratiti za dodatna pitanja u vezi međunarodne PCT prijave?
Za razna pitanja i pomoć u vezi PCT postupka možete se obratiti na Informacijski centar za intelektualno vlasništvo - INCENTIV:

telefon: 01/ 6109 825
faks: 01/ 6112 017
El. pošta: info@dziv.hr

Ispiši stranicu