Obrasci i publikacije

Obrasci (vrijede od 24.05.2021.)

Uputa za izradu prijave 397 KB    
Obrazac prijave za registraciju žiga - Obrazac Ž-1 234 KB 122 KB
Zahtjev za upis promjene u registar (ŽIGOVI) - Obrazac Ž-2 131 KB 137 KB
Zahtjev za produljenje registracije žiga - Obrazac Ž-3 153 KB 143 KB
Zahtjev za pretraživanje žigova 1.104 KB    
Obrazac prigovora na registraciju žiga - Obrazac PR-1 113 KB 112 KB
Obrazac zahtjeva za opoziv žiga - Obrazac OP-1 103 KB 79 KB
Obrazac prijedloga za proglašenje žiga ništavim - Obrazac NI-1 138 KB 116 KB
Obrazac prijave za registraciju žiga (pretvaranje prijave žiga europske unije / žiga europske unije) - Obrazac EŽ-1 130 KB 124 KB
Zahtjev za podnošenje prijave za međunarodnu registraciju žiga - Obrazac MŽ-1 142 KB 181 KB
WIPO aplikacija MAA kao pomoć u ispunjavanju međunarodne prijave korištenjem WIPO obrasca MM2
Zahtjev za teritorijalno proširenje nakon međunarodne registracije žiga - Obrazac MŽ-2 133 KB 131 KB
Zahtjev za upis promjene u međunarodnom registru - Obrazac MŽ-3 177 KB 106 KB
Obrazac prijave za registraciju žiga (transformacija međunarodno registriranog žiga) - Obrazac T-1 127 KB 129 KB
Obrazac zahtjeva za zamjenu nacionalne registracije žiga međunarodnom registracijom - Obrazac R-1 108 KB 88 KB
Obrazac kojim se traži starije pravo iz ranijeg žiga registriranog u zemlji članici EZ-e 1.926 KB 1.669 KB
Izjava o namjeri uporabe žiga (pri designaciji SAD) 34 KB 1.666 KB
         

Publikacije - Službena izdanja

       
Nicanska klasifikacija (11. izdanje, verzija 11-2020) 5.981 KB    
Priručnik za ispitivanje žigova (Napomena: Priručnik je primjenjiv na postupke koji nisu dovršeni do stupanja na snagu novog Zakona o žigu (NN br. 14/19)        
         

Publikacije - Informativna i promotivna izdanja

       
Brošura "Što je žig?" 130 KB    
Pretraživanje žigova - Letak 95 KB    
Brošura "Stvaranje žiga - Uvod u žigove i brandove za mala i srednja poduzeća" 1.050 KB    

 

Ispiši stranicu