Obrasci i publikacije

Obrasci (vrijede od 28.12.2021.)

Uputa za izradu prijave 397 KB    
Obrazac prijave za registraciju žiga - Obrazac Ž-1 115 KB 45 KB
Zahtjev za upis promjene u registar (ŽIGOVI) - Obrazac Ž-2 87 KB 77 KB
Zahtjev za produljenje registracije žiga - Obrazac Ž-3 70 KB 80 KB
Zahtjev za pretraživanje žigova 1.104 KB    
Obrazac prigovora na registraciju žiga - Obrazac PR-1 97 KB 39 KB
Obrazac zahtjeva za opoziv žiga - Obrazac OP-1 73 KB 35 KB
Obrazac prijedloga za proglašenje žiga ništavim - Obrazac NI-1 100 KB 40 KB
Obrazac prijave za registraciju žiga (pretvaranje prijave žiga europske unije / žiga europske unije) - Obrazac EŽ-1 98 KB 43 KB
Zahtjev za podnošenje prijave za međunarodnu registraciju žiga - Obrazac MŽ-1 142 KB 49 KB
WIPO aplikacija MAA kao pomoć u ispunjavanju međunarodne prijave korištenjem WIPO obrasca MM2
Zahtjev za teritorijalno proširenje nakon međunarodne registracije žiga - Obrazac MŽ-2 131 KB 42 KB
Zahtjev za upis promjene u međunarodnom registru - Obrazac MŽ-3 89 KB 59 KB
Obrazac prijave za registraciju žiga (transformacija međunarodno registriranog žiga) - Obrazac T-1 93 KB 44 KB
Obrazac zahtjeva za zamjenu nacionalne registracije žiga međunarodnom registracijom - Obrazac R-1 83 KB 37 KB
Obrazac kojim se traži starije pravo iz ranijeg žiga registriranog u zemlji članici EZ-e 1.926 KB 1.669 KB
Izjava o namjeri uporabe žiga (pri designaciji SAD) 34 KB 1.666 KB
         

Publikacije - Službena izdanja

       
Nicanska klasifikacija (11. izdanje, verzija 11-2020) 5.981 KB    
Priručnik za ispitivanje žigova (Napomena: Priručnik je primjenjiv na postupke koji nisu dovršeni do stupanja na snagu novog Zakona o žigu (NN br. 14/19)        
         

Publikacije - Informativna i promotivna izdanja

       
Brošura "Što je žig?" 130 KB    
Pretraživanje žigova - Letak 125 KB    
Brošura "Stvaranje žiga - Uvod u žigove i brandove za mala i srednja poduzeća" 1.050 KB    

 

Ispiši stranicu