6.4 Razdvajanje prijave i registracije (čl. 33. Zakona i čl. 15. Pravilnika)

Podnositelj prijave ili nositelj žiga može podnijeti zahtjev za razdvajanjem prijave ili registracije žiga u dvije ili više prijava ili registracija u odnosu na popis proizvoda i/ili usluga obuhvaćen prijavom ili registracijom.

Zahtjev za razdvajanje mora sadržavati:

  1. broj prve prijave ili registracije žiga;
  2. ime i adresa podnositelja prijave ili nositelja žiga;
  3. izgled znaka;
  4. popis proizvoda ili usluga koje se želi obuhvatiti razdvojenim prijavama ili registracijama;
  5. potpis ili pečat podnositelja zahtjeva ili potpis ili pečat njegova zastupnika;
  6. dokaze o uplati propisane pristojbe i naknade troškova.

Podnositelj mora podnijeti zaseban zahtjev za svaku razdvojenu prijavu ili registraciju žiga. Popisi proizvoda i/ili usluga razdvojenih prijava ili registracija žiga i ostatka prve prijave ili registracije, gledani zajedno, moraju biti istovjetni popisu proizvoda ili usluga prve prijave ili registracije u trenu kad je zaprimljen zahtjev za razdvajanje. Ako su proizvodi ili usluge određeni nekim općim izrazom, taj će se izraz upotrijebiti i u ostatku prve prijave ili registracije i u razdvojenim prijavama ili registracijama. Kako bi se izbjeglo preklapanje, popis će biti ograničen odgovarajućim dodacima.

Razdvojenoj prijavi ili registraciji žiga Zavod će dodijeliti novi broj.

Postupci pokrenuti u odnosu na prvu prijavu ili registraciju žiga odnosit će se i na razdvojene prijave ili registracije ako one obuhvaćaju proizvode ili usluge zbog kojih su ti postupci pokrenuti.

Razdvojena prijava zadržat će pravo prvenstva iz prve prijave ili registracije.

Zavod će podatke o razdvojenim prijavama ili registracijama upisati u registar Zavoda i objaviti u službenom glasilu Zavoda.

Ispiši stranicu