6.6 Trajanje i produženje registracije žiga (čl. 43. i 44. Zakona)

Razdoblje zaštite registriranog žiga traje deset godina računajući od datuma podnošenja prijave za registraciju žiga. Ovaj period se može produžavati neograničeni broj puta, za period od 10 godina, uz plaćanje odgovarajuće naknade troškova.

Ako nositelj žiga tijekom posljednje godine trajanja desetogodišnjega razdoblja zaštite žiga Zavodu podnese zahtjev za produženje registracije, Zavod će produženje upisati u registar i objaviti u službenom glasilu Zavoda. U protivnome žig prestaje vrijediti istekom tog razdoblja. Zahtjev može, uz nositelja žiga, podnijeti i osoba koju je nositelj izričito ovlastio.

Zavod nema zakonsku obvezu obavještavanja nositelja žiga o isteku desetogodišnjega razdoblja zaštite žiga. Međutim, prije isteka ovog roka, obavještava nositelja bez zastupnika o isteku odnosno poziva ga na uplatu pristojbe i naknade troškova. Zavod će nastojati nastaviti ovakvu praksu i u budućnosti.

Zahtjev za produženje vrijednosti mora sadržavati: (čl. 22. Pravilnika):

  1. broj registracije žiga;
  2. ime i adresu nositelja žiga;
  3. ime i adresu podnositelja zahtjeva, u skladu s člankom 32. ovog Pravilnika;
  4. ime i adresu zastupnika, u skladu s člankom 32. ovog Pravilnika, ako podnositelj zahtjeva ima zastupnika;
  5. naznaku da li se produženje traži za sve proizvode ili usluge ili samo za neke proizvode ili usluge za koje je žig registriran;
  6. potpis ili pečat podnositelja zahtjeva ili potpis ili pečat njegova zastupnika.

Podaci iz zahtjeva mogu biti navedeni na obrascu Ž-3 koji je sastavni dio Pravilnika ili na obrascu koji sadržajem odgovara tome obrascu.

Uz navedeno podnositelj mora dostaviti i popis proizvoda i/ili usluga za koje je žig registriran te naznačiti da li se zahtjev odnosi na sve proizvode i/ili usluge, ili samo na dio registriranih proizvoda i/ili usluga, pri čemu će se registracija produžiti samo u odnosu na te proizvode i/ili usluge.

Podnositelj zahtjeva je dužan uplatiti propisanu pristojbu i naknadu troškova postupka za produženje te o tome dostaviti dokaze.

Nositelj može podnijeti zahtjev i platiti pristojbu i naknadu troškova postupka i u dodatnom roku od šest mjeseci nakon isteka razdoblja posljednje godine trajanja. U tom slučaju dužan je platiti pristojbu i naknadu troškova u dvostrukom iznosu. Nositelj koji propusti podnijeti zahtjev i platiti pristojbu i naknadu troškova u dodatnom roku od šest mjeseci, ne može podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje, jer se ne radi o postupovnom roku u odnosu na koji je povrat u prijašnje stanje propisan u ZUP-u. Jednako tako nositelj ne može zahtijevati nastavak postupka ako je propustio podnijeti zahtjev za produženje zaštite žiga i platiti pristojbu i naknadu troškova u dodatnom roku od šest mjeseci (vidjeti točku 2.4.5.).

Ako podnositelj zahtjeva ne uplati pristojbu i naknadu troškova za produženje, zahtjev će se odbaciti te će žig prestati vrijediti.

Ako nositelj ne podnese zahtjev za produženjem, žig će prestati vrijediti od dana isteka razdoblja zaštite.

Za uklanjanje nedostataka vidjeti točku 6.5.6.

Ispiši stranicu