5.6 Pravo nositelja žiga kao osnova prigovora i zabrana uporabe žiga registriranoga na ime trgovačkoga zastupnika ili predstavnika (čl. 6. st. 8. i čl. 9. Zakona)

Ako agent ili zastupnik nositelja žiga podnese prijavu za registraciju žiga bez vlasnikove dozvole, nositelj žiga ima pravo podnijeti prigovor i žig neće biti registriran ukoliko agent (predstavnik) ili zastupnik ne opravda takav postupak. Nositelj žiga ima pravo zabraniti uporabu žiga registriranog na ime zastupnika ili agenta (predstavnika) ukoliko je žig registriran bez odobrenja nositelja žiga.

Raniji žig i žig prijavljen/registriran od strane zastupnika ili agenta (predstavnika) moraju biti identični ili slični tako da prijavljeni žig u bitnome ponavlja raniji žig s manjim modifikacijama koje ne utječu supstancijalno na njegovu razlikovnost. Proizvodi i usluge moraju biti identični ili jako slični.

Ispiši stranicu