2.4.1 Dostava (čl. 85-95. ZUP-a)

Dostavljanje akata nije posebno propisano Zakonom o žigovima te se na ovo pitanje primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Dostava pismena se u pravilu obavlja tako što se pismeno predaje osobi kojoj je namijenjeno. Zavod dostavu obavlja u pravilu preko pošte.

Strankama koje imaju imenovane zastupnike, dostavljanje će se izvršiti putem zastupnika. Zastupnicima koji imaju poštanski pretinac u Zavodu, pismena se dostavljaju osobno putem pretinca.

Dostava će se smatrati urednom kada postoji potvrda o izvršenoj dostavi, dostavnica potpisana od primatelja i dostavljača. Na dostavnici mora biti jasno naznačen dan primitka, kojeg će u pravilu naznačiti sam primatelj. Ako primatelj odbije potpisati dostavnicu ili dostavljač u naznačeno vrijeme ne pronađe naslovljenu osobu, dostavljač će ostaviti pismeno u njezinom poštanskom sandučiću ili drugom vidljivom mjestu za primatelja i to zabilježiti na dostavnici i ispisati slovima dan predaje. Time se smatra da je dostava izvršena. Rok počinje teći prvog idućeg dana od dana izvršenja dostave.

Kada stranka ili njezin zastupnik u toku postupka pred Zavodom promijene svoje prebivalište ili stan, dužni su o tome odmah obavijestiti Zavod. Ako to ne učine, sve daljnje dostave u postupku za tu stranku Zavod će obavljati stavljanjem pismena na oglasnu ploču Zavoda. U tom slučaju, dostavljanje se smatra izvršenim nakon isteka roka od 8 dana od dana stavljanja pismena na oglasnu ploču Zavoda.

Kada punomoćnik u toku postupka promijeni svoje prebivalište, ili stan, a ne obavijesti o tome Zavod, dostavljanje će se izvršiti kao da punomoćnik nije ni postavljen ako se radi o domaćem podnositelju. Ako se radi o stranom podnositelju dostava će biti izvršena diplomatskim putem.

Ako u spisima predmeta nema dostavnice, dostavljanje se može dokazivati i drugim sredstvima. U slučaju kada u spisima predmeta nema dostavnice, a dostavljanje se ni na koji drugi način ne može dokazati, dostavljanje će biti ponovljeno. Ukoliko ni poslije drugog pokušaja dostavljanja ne bude dokaza o uručenju, dostavljanje će se izvršiti stavljanjem pismena na oglasnu ploču Zavoda.

Ako pri dostavljanju bude učinjena greška, smatrat će se da je dostavljanje izvršeno onog dana za koji se utvrdi da je osoba kojoj je pismeno namijenjeno stvarno dobila to pismeno.

Ispiši stranicu