2.4.2 Rokovi (čl. 72.;79-81. ZUP-a)

Rokovi za poduzimanje pojedinih radnji u postupku propisani su Zakonom o žigu i Pravilnikom o žigu. Na sve slučajeve za koje Zakonom i Pravilnikom nisu propisani rokovi, primjenjivat će se rokovi propisani Zakonom o općem upravnom postupku. Opće odredbe o rokovima sadržane su u čl. 79.-81. ZUP-a. Rokovi mogu biti određeni zakonom ili nekim drugim propisima (zakonski rokovi), ili ih s obzirom na okolnosti slučaja može odrediti službena osoba koja vodi postupak.

Rokovi mogu biti određeni na dane, mjesece ili godine. Kod rokova koji su određeni po danima, danom početka roka smatra se prvi dan nakon što je dostava ili priopćenje izvršeno. Ako je rok određen po mjesecima ili godinama, završava istekom dana, mjeseca odnosno godine koji po svom broju odgovara danu kad je dostava ili priopćenje izvršeno. Ako nema tog dana u posljednjem mjesecu, rok će isteći posljednjeg dana tog mjeseca (npr. ako je početak roka bio 31. kolovoza, a rok je tri mjeseca, rok će isteći 30. studenoga).

Ako posljednji dan roka pada u nedjelju ili na dan nekog državnog praznika, ili drugi dan kad organ kod kojega se radnja postupka poduzima ne radi, rok istječe istekom prvog idućeg radnog dana.

Podnesak je podnesen u roku ako je stigao prije isteka roka. Ako je podnesak upućen poštom preporučeno ili predan ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, dan predaje pošti odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Zavodu (čl. 72. ZUP-a).

Rokovi određeni propisima za koje je predviđena ta mogućnost, mogu se produžiti na molbu zainteresirane osobe, ako je molba podnesena prije isteka roka, ako postoje opravdani razlozi za produženje te ako su plaćene propisane pristojbe i troškovi. Navedeno se primjenjuje i na rokove koje je odredila službena osoba.

Ispiši stranicu