2.3.1 Podnositelj prijave (čl. 3. Zakona)

Podnositelj prijave za registraciju žiga može biti svaka fizička ili pravna osoba. Posebno treba obratiti pažnju da li podnositelj ima pravnu osobnost (primjerice državna tijela nemaju pravnu osobnost već podnositelj mora biti Republika Hrvatska). Jedan od organizacijskih oblika koji nema pravnu osobnost je OPG – Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, te kod ovog oblika podnositelj prijave može biti jedino fizička osoba koja je i nositelj OPG-a. Ako je podnositelj prijave npr. tvrtka ‘’M.BIZ’’ bez dodatnog određenja sukladno članku 13. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13) odnosno nije vidljivo o kojoj vrsti društva se radi (npr. dioničko društvo, komanditno društvo, itd.), ispitivač će ustanoviti da se ne radi o jednom od trgovačkih društava i pozvati podnositelja da dokaže svoju pravnu osobnost. Ako podnositelj ne dostavi potrebne dokaze, prijava će biti odbačena. Ako je podnositelj strana pravna osoba te ispitivač posumnja u njegovu pravnu osobnost, pozvat će podnositelja da postojanje svoje pravne osobnosti dokaže sukladno mjerodavnom pravu države iz koje potječe.

Ako se radi o stranim osobama (pravnim i fizičkim) bez sjedišta, prebivališta ili uobičajenog boravišta na teritoriju Republike Hrvatske, one će uživati jednaka prava prema ovom Zakonu ukoliko to proizlazi iz međunarodnih ugovora koji obvezuju Republiku Hrvatsku ili ako to proizlazi iz primjene načela uzajamnosti, ali obavezno moraju imati zastupnika (vidjeti točku 2.3.2).

Prijavu može podnijeti nekoliko podnositelja, bez obzira da li se radi o fizičkoj ili pravnoj osobi, koji su u tom slučaju sunositelji žiga. Ako bi se u postupku procjenjivalo postojanje određenih pretpostavki za nositelja žiga, one će u tom slučaju morati postojati kod svih podnositelja (npr. ako se traži oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi i naknada troškova postupka, pretpostavke za to oslobođenje moraju postojati kod svih; nije moguće osloboditi od plaćanja samo jednog podnositelja).

2.3.1.1 Ime i adresa podnositelja (čl. 32. Pravilnika)

Ispiši stranicu